Pro investory

#aluminiumheartbeat

Investování do dluhopisů

  • Nulové vstupní a výstupní poplatky
  • Hodnota dluhopisů je odolná vůči výkyvům finančních trhů
  • Možnost investice do cenných papírů s přímým závazkem emitenta od 50 000 Kč
  • Pevný výnos z investice s půlroční výplatou kuponu

Dluhopisy s minimálním limitem úpisu
50 000,- Kč

  • Výše výnosu 9,0 % p.a.
  • Doba investice 3 roky

Dluhopisy s minimálním limitem úpisu
100 000,- EUR v ekvivalentu CZK

  • Výše výnosu 9,5 % p.a.
  • Doba investice 5 let

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů
ALGLAS I.23 – 2023-2026, 9,0 %

EMITENT• ALGLAS s.r.o., se sídlem Jahodová 572/31, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 049 29 292,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 92670.
NÁZEV• Dluhopis ALGLAS I.23 – 2023-2026, 9,0 %
IDENTIFIKAČNI OZNAČENÍ• číselná řada 001 až 450; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN:
CZ0003549784, LEI: 31570044O87CRY66LQ74
PODOBA A FORMA DLUHOPISU• listinný cenný papír na řad
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU• 50 000,- Kč
ÚROKOVÝ VÝNOS DLUHOPISU• pevná úroková sazba 9,0 % p.a.
FREKVENCE VÝPLATY VÝNOSU• půlroční
DRUH VEŘEJNÉ NABIDKY• bez prospektu s hodnotou protiplnění nižší než 1 000 000,- EUR
MINIMÁLNÍ INVESTICE• 50 000,- Kč
DATUM EMISE DLUHOPISŮ• 01. dubna 2023
DATUM SPLATNOSTI DLUHOPISU• 31. března 2026
Emisní podmínky dluhopisů, veškeré podrobnosti o emisi a její parametry lze nalézt v emisních podmínkách na webu www.alglas.eu. Jednotlivé emise dluhopisů budou nabídnuty k úpisu na území České republiky pro tuzemské i zahraniční fyzické nebo právnické osoby. Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

27,0%

zhodnocení od 1. úpisu za 36 měsíců

(01. 04. 2023 – 31. 03. 2026)

Modelový zisk investora

Hypotetický zisk při ročním výnosu 9,0 % – model zobrazuje hodnotu investice vč. výnosu Zhodnocení 135 000 Kč odpovídá hrubému výnosu před odečtením srážkové daně 15 %.

Zákonné informace pro investora

Dne 01.04.2023 emitovala společnost ALGLAS s.r.o. dluhopisy s omezeným limitem objemu emise s celkovou hodnotou protiplnění nižší než 1.000.000 EUR. Jedná se o dluhopisy ALGLAS I.23 – 2023-2026, 9,0 %.


Dluhopisy jsou emitovány podle ust. čl. 1 odst. 3 Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/es, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení eu č. 2017/1129“), které umožňuje emitentovi nabízet dluhopisy s celkovou hodnotou protiplnění nižší než 1.000.000,- EUR ve všech členských státech evropské unie v průběhu 12 měsíců.


Emitent na základě citovaného ustanovení není povinen uveřejnit prospekt cenného papíru schválený ČNB. Poskytnutí informací o dluhopisech a zpřístupnění těchto emisních podmínek veřejnosti není v rozporu s veřejnou nabídkou investičních cenných papírů dle čl. 2 písm. d) Nařízení eu č. 2017/1129, a to s ohledem na naplnění podmínek ust. čl. 1 odst. 3 Nařízení eu č. 2017/1129, za kterých emitent nemá povinnost uveřejnit prospekt schválený ČNB.


Emisní podmínky dluhopisů ALGLAS s.r.o. naleznete na webu www.alglas.eu.


Dohled nad emisí dluhopisů a emitentem (dále jen „dohled“) vykonává ČNB v rozsahu, jak je jí umožněn dle zák. č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dle Nařízení eu č. 2017/1129, nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje tyto emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Poučení pro investory

Tento dokument je propagačním sdělením investičních nástrojů nabízených společností ALGLAS s.r.o. informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům je doporučeno se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně seznámit veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou emisní podmínky dluhopisů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.


Vznikne-li mezi ALGLAS s.r.o. coby emitentem dluhopisů („dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z dluhopisů, spotřebitel má právo se obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 nebo Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, legerova 1581/69 110 00 Praha 1. V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost spotřebitele jej bude ALGLAS s.r.o. informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.


Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy o úpisu cenných papírů.

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů
ALGLAS II.23 – 2023-2028, 9,5 %

EMITENT• ALGLAS s.r.o., se sídlem Jahodová 572/31, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 049 29 292,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 92670.
NÁZEV• Dluhopis ALGLAS II.23 – 2023-2028, 9,5 %
IDENTIFIKAČNI OZNAČENÍ• číselná řada 001 až 200; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003549826, LEI:
31570044O87CRY66LQ74
PODOBA A FORMA DLUHOPISU• listinný cenný papír na řad
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU• 250 000,- Kč
ÚROKOVÝ VÝNOS DLUHOPISU• pevná úroková sazba 9,5 % p.a.
FREKVENCE VÝPLATY VÝNOSU• půlroční
DRUH VEŘEJNÉ NABIDKY• bez prospektu s minimálním limitem úpisu 100 000,- EUR v CZK
MINIMÁLNÍ INVESTICE• 2 500 000,- Kč
DATUM EMISE DLUHOPISŮ• 01. dubna 2023
DATUM SPLATNOSTI DLUHOPISU• 31. března 2028
Emisní podmínky dluhopisů, veškeré podrobnosti o emisi a její parametry lze nalézt v emisních podmínkách na webu www.alglas.eu. Jednotlivé emise dluhopisů budou nabídnuty k úpisu na území České republiky pro tuzemské i zahraniční fyzické nebo právnické osoby. Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

47,5%

zhodnocení od 1. úpisu za 60 měsíců

(01. 04. 2023 – 31. 03. 2028)

Modelový zisk investora

Hypotetický zisk při ročním výnosu 9,5 % – model zobrazuje hodnotu investice vč. výnosu Výše minimální investice je závisla na aktuálním kurzu.
Zhodnocení 1 187 500 Kč odpovídá hrubému výnosu před odečtením srážkové daně 15 %.

Zákonné informace pro investora

Dne 01.04.2023 emitovala společnost ALGLAS s.r.o. dluhopisy s tzv. minimálním limitem úpisu 100 000 EUR. Jedná se o dluhopis ALGLAS II.23 – 2023-2028, 9,5 %.


Dluhopisy jsou emitovány podle ust. čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/es, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení eu č. 2017/1129“), kdy upisovatel je oprávněn upsat dluhopisy v minimální souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu dluhopisu rovna nebo vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100 000,- EUR. emitent je tak oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do dluhopisu pouze ve výši nad uvedeným limitem, který stanoví čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení eu č. 2017/1129.


Ve vztahu k dluhopisům nebyl vypracován ani uveřejněn prospekt v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení eu č. 2017/1129, jelikož se jedná o výjimku pro nabídku cenných papírů určenou investorům nabývajícím cenné papíry s celkovou hodnotou protiplnění nejméně 100 000 EUR na jednoho investora, pro každou jednotlivou nabídku.


Emisní podmínky dluhopisů ALGLAS s.r.o. naleznete na webu www.alglas.eu.


Dohled nad emisí dluhopisů a emitentem (dále jen „dohled“) vykonává ČNB v rozsahu, jak je jí umožněn dle zák. č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dle Nařízení eu č. 2017/1129, nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje tyto emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Poučení pro investory

Tento dokument je propagačním sdělením investičních nástrojů nabízených společností ALGLAS s.r.o. informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům je doporučeno se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně seznámit veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou emisní podmínky dluhopisů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.


Vznikne-li mezi ALGLAS s.r.o. coby emitentem dluhopisů („dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z dluhopisů, spotřebitel má právo se obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 nebo Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, legerova 1581/69 110 00 Praha 1. V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost spotřebitele jej bude ALGLAS s.r.o. informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.


Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy o úpisu cenných papírů.